Tập. 4 Số. 66 (2023): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04 (66)/2023