Hoàn thiện các nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới

  • ThS. Chu Bình Minh
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, các nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Tóm tắt

Vấn đề cấp bách hiện nay là phải xây dựng được một hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, trong đó xác định rõ những nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Bài viết làm rõ nội dung của các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, từ đó chỉ ra một số hạn chế của việc thực hiện các nguyên tắc này, đồng thời đưa ra một số giải pháp cơ bản đảm bảo thực hiện các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18