Mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi

  • TS. Trần Văn Tuân
Từ khóa: Mối quan hệ phối hợp; tố giác, tin báo về tội phạm; xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi

Tóm tắt

Tình trạng xâm hại tình dục nói chung, xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi nói riêng thời gian gần đây ngày càng có những diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân, gia đình và xã hội. Do vậy, phòng, chống xâm hại tình dục không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18