Về hệ giá trị quốc gia mới của Việt Nam

  • GS. TS. Võ Khánh Vinh
  • TS. Võ Khánh Minh
Từ khóa: Giá trị pháp quyền; giá trị quyền con người, quyền công dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ hoá; giá trị kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tóm tắt

Hệ giá trị quốc gia là vấn đề hệ trọng, căn cốt của quốc gia, tạo nên bản sắc quốc gia – dân tộc, có ý nghĩa nhận thức luận, lý luận và thực tiễn rất quan trọng đối với phát triển đất nước. Nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia là tất yếu lịch sử, khách quan, cấp thiết ở nước ta hiện nay. Bài viết này bước đầu tìm hiểu khái quát nhất một số giá trị quốc gia mới của Việt Nam: Pháp quyền; quyền con người, quyền công dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ hoá; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là các giá trị quốc gia mới được tiếp nhận, hình thành, phát triển và phát huy từ khi tiến hành đổi mới đất nước đến nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18