Một số vấn đề lý luận về thẩm quyền tài phán phổ quát của quốc gia

  • ThS. Lê Thị Thắm
Từ khóa: Thẩm quyền tài phán phổ quát, nguyên tắc truy tố hoặc dẫn độ

Tóm tắt

Trong quá trình hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm, thẩm quyền tài phán là một vấn đề quan trọng, luôn được ưu tiên xem xét trước tiên. Chỉ khi xác định được thẩm quyền xét xử một cách rõ ràng, chính đáng thì công tác hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm mới đạt hiệu quả cao. Có bốn nguyên tắc xác định thẩm quyền tài phán quốc gia, nguyên tắc phổ quát là một trong số những nguyên tắc đó, nhưng đây là quyền mà không phải là nghĩa vụ quốc gia. Vì thế việc nghiên cứu cơ sở và ghi nhận quyền tài phán phổ quát sẽ là cơ sở để đấu tranh với tội phạm nguy hiểm hiện nay trên thế giới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18