Tăng cường pháp luật và hợp tác quốc tế trong quản lý môi trường biển Việt Nam

  • TS. Nguyễn Lan Nguyên
Từ khóa: Quản lý, môi trường biển, hợp tác quốc tế, hoàn thiện pháp luật

Tóm tắt

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải cũng như tài nguyên biển và hải đảo. Để tăng cường quản lý môi trường biển ở Việt Nam đạt hiệu quả, ngoài việc hoàn thiện pháp luật trong nước, việc phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế trong quản lý môi trường biển luôn là yêu cầu mang tính cấp thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18