Một số vấn đề về hoạt động hỏi cung bị can trong giải quyết vụ án ma túy của Kiểm sát viên

  • ThS. Bùi Thị Hằng Mong
Từ khóa: Hỏi cung bị can, Kiểm sát viên, vụ án ma túy

Tóm tắt

Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định về quyền hạn của Kiểm sát viên trong hoạt động hỏi cung bị can. Việc thực hiện tốt hoạt động hỏi cung bị can của Kiểm sát viên góp phần giải quyết đúng đắn, khách quan vụ án hình sự nói chung và vụ án về ma túy nói riêng. Trong quá trình hỏi cung bị can đối với các vụ án ma túy, Kiểm sát viên cần lưu ý những vấn đề nhất định để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18