Quay trở lại chi tiết bài viết Quyền hưởng dụng không hoàn hảo trong tư pháp La Mã và sự vận dụng cho pháp luật Việt Nam Tải xuống tải PDF