Quyền hưởng dụng không hoàn hảo trong tư pháp La Mã và sự vận dụng cho pháp luật Việt Nam

  • ThS. Nguyễn Thị Phương Hải
Từ khóa: Tài sản, quyền hưởng dụng, quyền hưởng dụng không hoàn hảo

Tóm tắt

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã ghi nhận và quy định về quyền hưởng dụng nhưng chủ yếu là các quy định hướng tới quyền hưởng dụng hoàn hảo (hay quyền hưởng dụng thông thường) mà chưa có quy định về quyền hưởng dụng không hoàn hảo. Đây là điểm còn bất cập, thiếu sót trong quy định của BLDS năm 2015. Việc nghiên cứu về quyền hưởng dụng không hoàn hảo trong luật tư La Mã sẽ định hướng để vận dụng, bổ sung các quy định về quyền hưởng dụng không hoàn hảo nhằm hoàn thiện quy định của BLDS năm 2015 về quyền hưởng dụng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-18