Số cũ

 • Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
  Tập. 2 Số. 1 (2018)

  MỤC LỤC - TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

  Tập 1, số 3, 2017

  1. Hoàng Thu Ba

  The effectiveness of presenting and practising ESP vocabulary in minimal context: a study at Thuongmai University

  Hiệu quả giới thiệu và luyện tập từ vựng chuyên ngành mới qua ngữ cảnh tối thiểu cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

  Tóm tắt - Toàn văn

  2. Nguyễn Thị Thanh Bình

  Integrating critical thinking in EFL classes: curent practices and prospects

  Việc phát triển tư duy phản biện ở các lớp ngoại ngữ tiếng Anh: thực trạng và triển vọng

  Tóm tắt - Toàn văn

  3. Trịnh Thị Thu Hương

  Phân tích lỗi sai của sinh viên khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên khi học âm uốn lưỡi trong tiếng Hán và những kiến nghị trong dạy - học

  Error analysis of students at Thai Nguyen University - School of Foreign Languages when studying Chinese tongue twister sound and implications in teaching and learning

  Tóm tắt - Toàn văn

  4. Cao Thị Xuân Liên

  Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược để dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

  The application of flipped classroom model to teach writing skills to EFL students at University of Foreign Languages, Hue University

  Tóm tắt - Toàn văn

  5. Lê Hồng Linh

  Extrinsic and intrinsic motivation of English as a foreign language (EFL) student of public universities in Ho Chi Minh city

  Động lực bên ngoài và động lực nội tại của sinh viên học ngoại ngữ tại các trường đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tóm tắt - Toàn văn

   

  6. Tôn Nữ Mỹ Nhật

  Lexical loads of mathematica discourse for young learners: a step towards vocabulary evaluation of multi-semiotic discourse

  Độ khó từ vựng trong thể loại toán dành cho lứa tuổi tiểu học: bước tiếp cận đánh giá từ vựng trong diễn ngôn đa thức

  Tóm tắt - Toàn văn

  7. Tôn Nữ Ái Quyên

  Factors affecting engineering students’ motivation in practising English speaking skills at College of Urban Works Construction

  Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ luyện nói tiếng Anh của sinh viên kỹ thuật Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

  Tóm tắt - Toàn văn

  8. Lê Lâm Thi

  Ẩn dụ ý niệm về vẻ đẹp ngoại hình của con người trong tiếng Việt

  Conceptual metaphors for physical beauty in Vietnamese

  Tóm tắt - Toàn văn

  9. Võ Nguyễn Thùy Trang

  Ngôn ngữ mang chức năng phán xét, đánh giá trong văn bản về bình luận xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  Linguistic expression of judgment and appreciation in English and Vietnamese newspaper articles of social issues

  Tóm tắt - Toàn văn

  10. Nguyễn Ngọc Trân

  An investigation into common errors in Vietnamese-English translation made by third-year English major students at Thu Dau Mot University

  Điều tra về lỗi dịch Việt-Anh của sinh viên tiếng Anh năm 3 tại trường Đại học Thủ Dầu Một

  Tóm tắt - Toàn văn

   

 • Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
  Tập. 1 Số. 3 (2017)

  MỤC LỤC - TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

  Tập 1, số 3, 2017

  1. Hoàng Thu Ba

  The effectiveness of presenting and practising ESP vocabulary in minimal context: a study at Thuongmai University

  Hiệu quả giới thiệu và luyện tập từ vựng chuyên ngành mới qua ngữ cảnh tối thiểu cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

  Tóm tắt - Toàn văn

  2. Nguyễn Thị Thanh Bình

  Integrating critical thinking in EFL classes: curent practices and prospects

  Việc phát triển tư duy phản biện ở các lớp ngoại ngữ tiếng Anh: thực trạng và triển vọng

  Tóm tắt - Toàn văn

  3. Trịnh Thị Thu Hương

  Phân tích lỗi sai của sinh viên khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên khi học âm uốn lưỡi trong tiếng Hán và những kiến nghị trong dạy - học

  Error analysis of students at Thai Nguyen University - School of Foreign Languages when studying Chinese tongue twister sound and implications in teaching and learning

  Tóm tắt - Toàn văn

  4. Cao Thị Xuân Liên

  Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược để dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

  The application of flipped classroom model to teach writing skills to EFL students at University of Foreign Languages, Hue University

  Tóm tắt - Toàn văn

  5. Lê Hồng Linh

  Extrinsic and intrinsic motivation of English as a foreign language (EFL) student of public universities in Ho Chi Minh city

  Động lực bên ngoài và động lực nội tại của sinh viên học ngoại ngữ tại các trường đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tóm tắt - Toàn văn

   

  6. Tôn Nữ Mỹ Nhật

  Lexical loads of mathematica discourse for young learners: a step towards vocabulary evaluation of multi-semiotic discourse

  Độ khó từ vựng trong thể loại toán dành cho lứa tuổi tiểu học: bước tiếp cận đánh giá từ vựng trong diễn ngôn đa thức

  Tóm tắt - Toàn văn

  7. Tôn Nữ Ái Quyên

  Factors affecting engineering students’ motivation in practising English speaking skills at College of Urban Works Construction

  Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ luyện nói tiếng Anh của sinh viên kỹ thuật Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

  Tóm tắt - Toàn văn

  8. Lê Lâm Thi

  Ẩn dụ ý niệm về vẻ đẹp ngoại hình của con người trong tiếng Việt

  Conceptual metaphors for physical beauty in Vietnamese

  Tóm tắt - Toàn văn

  9. Võ Nguyễn Thùy Trang

  Ngôn ngữ mang chức năng phán xét, đánh giá trong văn bản về bình luận xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  Linguistic expression of judgment and appreciation in English and Vietnamese newspaper articles of social issues

  Tóm tắt - Toàn văn

  10. Nguyễn Ngọc Trân

  An investigation into common errors in Vietnamese-English translation made by third-year English major students at Thu Dau Mot University

  Điều tra về lỗi dịch Việt-Anh của sinh viên tiếng Anh năm 3 tại trường Đại học Thủ Dầu Một

  Tóm tắt - Toàn văn

   

 • Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
  Tập. 1 Số. 2 (2017)

  TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

  MỤC LỤC - Tập 1, số 3, 2017

  1. Hoàng Thu Ba

  The effectiveness of presenting and practising ESP vocabulary in minimal context: a study at Thuongmai University

  Hiệu quả giới thiệu và luyện tập từ vựng chuyên ngành mới qua ngữ cảnh tối thiểu cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

  Tóm tắt - Toàn văn

  2. Nguyễn Thị Thanh Bình

  Integrating critical thinking in EFL classes: curent practices and prospects

  Việc phát triển tư duy phản biện ở các lớp ngoại ngữ tiếng Anh: thực trạng và triển vọng

  Tóm tắt - Toàn văn

  3. Trịnh Thị Thu Hương

  Phân tích lỗi sai của sinh viên khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên khi học âm uốn lưỡi trong tiếng Hán và những kiến nghị trong dạy - học

  Error analysis of students at Thai Nguyen University - School of Foreign Languages when studying Chinese tongue twister sound and implications in teaching and learning

  Tóm tắt - Toàn văn

  4. Cao Thị Xuân Liên

  Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược để dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

  The application of flipped classroom model to teach writing skills to EFL students at University of Foreign Languages, Hue University

  Tóm tắt - Toàn văn

  5. Lê Hồng Linh

  Extrinsic and intrinsic motivation of English as a foreign language (EFL) student of public universities in Ho Chi Minh city

  Động lực bên ngoài và động lực nội tại của sinh viên học ngoại ngữ tại các trường đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tóm tắt - Toàn văn

   6. Tôn Nữ Mỹ Nhật

  Lexical loads of mathematica discourse for young learners: a step towards vocabulary evaluation of multi-semiotic discourse

  Độ khó từ vựng trong thể loại toán dành cho lứa tuổi tiểu học: bước tiếp cận đánh giá từ vựng trong diễn ngôn đa thức

  Tóm tắt - Toàn văn

  7. Tôn Nữ Ái Quyên

  Factors affecting engineering students’ motivation in practising English speaking skills at College of Urban Works Construction

  Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ luyện nói tiếng Anh của sinh viên kỹ thuật Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

  Tóm tắt - Toàn văn

  8. Lê Lâm Thi

  Ẩn dụ ý niệm về vẻ đẹp ngoại hình của con người trong tiếng Việt

  Conceptual metaphors for physical beauty in Vietnamese

  Tóm tắt - Toàn văn

  9. Võ Nguyễn Thùy Trang

  Ngôn ngữ mang chức năng phán xét, đánh giá trong văn bản về bình luận xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  Linguistic expression of judgment and appreciation in English and Vietnamese newspaper articles of social issues

  Tóm tắt - Toàn văn

  10. Nguyễn Ngọc Trân

  An investigation into common errors in Vietnamese-English translation made by third-year English major students at Thu Dau Mot University

  Điều tra về lỗi dịch Việt-Anh của sinh viên tiếng Anh năm 3 tại trường Đại học Thủ Dầu Một

  Tóm tắt - Toàn văn

   

 • Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
  Tập. 1 Số. 1 (2017)

  NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA  Tập 1 - Số 1, 2017

  MỤC LỤC

   

  1. CHÂU VĂN ĐÔN

  Tăng cường kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ thông qua các hoạt động kiến tạo áp phích – một công cụ đa trí tuệ

  Improving English speaking skills for English majored students through poster-making activities: a tool of multiple intelligences

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  2. VÕ DUY ĐỨC

  Thuyết đánh giá – phương pháp phân tích diễn ngôn

  Appraisal – an approach to discourse analysis

  Tóm tắt -  Toàn văn -

   

  3. CAO LÊ THANH HẢI

  Nghiên cứu về giảng dạy năng lực liên văn hóa trong các lớp học văn hóa Mỹ tại Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế: nhận thức của sinh viên ngoại ngữ tiếng Anh

  An investigation into the teaching of intercultural competence in classes of American culture at Hue university of foreign languages: EFL students’ perceptions

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  4. NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

  Phương pháp CRAM: tăng động lực – tăng tự chủ cho người học

  Cram teaching: more motivation - more autonomy

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  5. TÔN NỮ MỸ NHẬT

  Đồng dao: nghiên cứu so sánh từ cơ sở phân tích diễn ngôn đa thức – chức năng hệ thống

  Nursery rhymes: a comparative study from systemic functional-multimodal discourse analysis perspective

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  6. HỒ THỊ QUỲNH NHƯ

  Nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên ngành quản trị kinh doanh: vấn đề cần lưu tâm khi thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành

  English learning needs of business administration students: factors to consider in ESP curriculum development

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  7. HOÀNG THỊ KHÁNH TÂM

  Phân tích dựa trên khối ngữ liệu để trích xuất thuật ngữ từ các văn bản y học tiếng Anh

  Corpus - based analysis of term extraction for English medical texts

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  8. LÊ HƯƠNG THẢO

  Hiện tượng chuyển mã tiếng Việt-tiếng Anh trong hội thoại giữa các giáo viên dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ

  Vietnamese-English code-switching in conversations among Vietnamese EFL teachers

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  9. NGUYỄN VĂN THẠO

  Phân lập trường nghĩa nước trong tiếng Việt

  Semantic fields of the word nước (water) in Vietnamese

  Tóm tắt - Toàn văn -

   

  10.TRÀN THị KIM TRÂM

  Đánh giá giáo trình Le Nouveau Taxi 1 dành cho khối ngoại ngữ không chuyên

  An evaluation of the coursebook Le Nouveau Taxi 1 for non-English major classes

  Tóm tắt - Toàn văn -