Bàn về hình phạt chính và hình phạt bổ sung trong pháp luật hình sự Việt Nam từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

  • ThS. Hoàng Hải Yến
Từ khóa: Hình phạt chính, hình phạt bổ sung, Bộ luật Hình sự năm 2015

Tóm tắt

Các quan điểm về hình phạt chính và hình phạt bổ sung tại một số nước trên thế giới hiện có nhiều chiều hướng thay đổi thể hiện thông qua những quy định mới và khác biệt so với Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích về cơ sở lý luận của việc phân loại hình phạt chính, hình phạt bổ sung áp dụng đối với người phạm tội. Đồng thời thông qua kinh nghiệm lập pháp học hỏi trong pháp luật từ một số quốc gia trên thế giới, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nội dung này.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28