Một số khía cạnh pháp lý của quyền hưởng dụng xác lập theo luật định trong pháp luật Việt Nam

  • ThS. Nguyễn Thị Phương Hải
Từ khóa: Quyền hưởng dụng, vật quyền, tài sản, Bộ luật Dân sự năm 2015

Tóm tắt

Bộ luật Dân sự năm 2015 ghi nhận và quy định về quyền hưởng dụng là một điểm mới rất tiến bộ. Tuy nhiên hiện nay quy định về quyền hưởng dụng trong Bộ luật còn nhiều điểm bất cập, chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Trong đó có sự chưa rõ ràng về chủ thể được hưởng dụng và phạm vi hưởng quyền trong trường hợp quyền hưởng dụng được xác lập theo luật định. Bài viết sẽ làm rõ một số khía cạnh pháp lý về chủ thể và phạm vi hưởng quyền đối với quyền hưởng dụng được xác lập theo luật định.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28