XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐẤM CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BOXING ĐỘI TUYỂN TRẺ QUỐC GIA

  • ThS. Mai Xuân Trúc
  • ThS. Phan Hoàng Lan
Từ khóa: Tiêu chuẩn đánh giá, thông số động học, kỹ thuật đấm, Nam VĐV Boxing, đội tuyển trẻ quốc gia

Tóm tắt

Quá trình nghiên cứu sử dụng thiết
bị đo xung lực SM 103 gồm: 1/ áo đo bơm hơi
đến 80 mm thủy ngân, treo lên bao tập; 2/ cảm
biến áp suất và tiền khuếch đại; 3/bộ truyền tín
hiệu vô tuyến; 4/ bộ thu tín hiệu truyền bằng
vô tuyến; 5/ thiết bị ngoại vi, máy tính và phần
mềm điều khiển để đánh giá các thông số động
học một số kỹ thuật đấm của VĐV Boxing đội
tuyển trẻ quốc gia. Giúp các huấn luyện viên
đánh giá kỹ thuật đấm của VĐV Boxing đội
tuyển trẻ quốc gia để kịp thời điều chỉnh quá
tình huấn luyện cho đối tượng nghiên cứu

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO