Quay trở lại chi tiết bài viết XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐẤM CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BOXING ĐỘI TUYỂN TRẺ QUỐC GIA Tải xuống tải PDF