GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Kiều Dung Trần
Từ khóa: chất lượng dịch vụ, giải pháp, năng lực.

Tóm tắt

Xuất phát từ những yêu cầu cấp bách về chất lượng nguồn nhân lực nhu cầu của người học nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bài viết dựa trên cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo mô hình chất lượng dịch vụ (SERQUAL- Service Quality), phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng theo định hướng tiếp cận năng lực người học ở Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20