TỰ CHỦ TÀI CHÍNH – CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI MỞ CỬA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM

  • Thị Thanh Loan Lê
Từ khóa: tự chủ tài chính, giáo dục đại học, công lập

Tóm tắt

Trong quá trình phát triển giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, việc giao quyền tự chủ tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học công lập là một yêu cầu mang tính tất yếu. Đó cũng là chìa khóa mở cửa cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam vươn lên hội nhập và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20