Đề xuất công thức xác định hệ số chiều dài tính toán cột bảng quảng cáo

Proposal formulas the effective length factors for column of billboards

  • Nguyễn Lệ Thủy
  • Nguyễn Hồng Sơn
  • Võ Thanh Lương
Từ khóa: Hệ số chiều dài tính toán, cột, bảng quảng cáo, Effective length, column, Billboard

Tóm tắt

Bài báo trình bày cách xác định hệ số chiều dài tính toán cho cột đỡ tấm bảng quảng cáo, với giải pháp kết cấu tấm bảng dùng hệ giàn hoặc dùng hệ dầm ngang. Nôi dung bài báo đưa ra các lý thuyết tính toán để từ đó thiết lập công thức xác định chiều dài tính toán, kiểm chứng độ chính xác của các công thức vừa thiết lập so với kết quả nghiên cứu trước đó và so với giá trị ở bảng tra trong Tiêu chuẩn TCVN 5575:2012 cho một số trường hợp đặc biệt. Thông qua đó, thực hiện ví dụ số minh họa việc áp dụng kết quả nghiên cứu trong tính toán thực hành, đề xuất việc sử dụng công thức tính, nhằm đơn giản hóa việc tính toán thông qua việc loại bỏ được sự phức tạp khi sử dụng bảng tra trong tiêu chuẩn.

Abstract

The paper presents how to determine the effective length factor for the billboard support column, with the solution of the panel structure using a truss system or a horizontal beam system, verifying the accuracy of the formulas. Set compared to the previous research results and compared with the values in the table in TCVN 5575: 2012 for some special cases. Through this, performing numerical examples illustrating the application of research results in practical calculations, proposing the use of calculation formulas, in order to simplify the calculations by eliminating the complexity when use tables in the standard.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-31