Đội ngũ biên tập

Hội đồng khoa học
PGS.TS.KTS. Lê Quân - Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh
TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung
PGS.TS. Lê Anh Dũng
PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật
PGS.TS.KTS. Vũ An Khánh - Thường trực Hội đồng

Ban biên tập
PGS.TS. Vũ An Khánh - Trưởng ban
TS. Ngô Thị Kim Dung
PGS.TS. Lê Anh Dũng
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh
PGS.TS. Phạm Trọng Thuật
TS. Phan Minh Tuấn
TS. Lê Chiến Thắng
ThS. Trần Thị Thu Thủy
ThS. Trần Hương Trà