Nhận thức của sinh viên Anh ngữ về hiệu quả của hoạt động thực hành kĩ năng viết theo nhóm

  • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Trần Thị Mỹ Hảo
Từ khóa: Nhận thức, hoạt động viết theo nhóm, bậc đại học, sinh viên chuyên ngữ.

Tóm tắt

Bài báo này nhằm tìm hiểu nhận thức của sinh viên chuyên ngữ về hiệu quả của hoạt động thực hành kĩ năng viết theo nhóm tại các lớp Viết tiếng Anh. Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 120 sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Quy Nhơn. Dữ liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát và phỏng vấn, sau đó được phân tích định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu nhìn chung cho thấy nhận thức tích cực của sinh viên về hoạt động này. Đa phần ủng hộ việc sử dụng hoạt động viết theo nhóm vì việc này góp phần phát triển không chỉ kỹ năng viết mà còn ảnh hưởng tích cực đến các kĩ năng ngôn ngữ khác. Ngoài ra dạng hoạt động viết theo nhóm còn giúp sinh viên thêm động lực và tự tin trong học tập, giúp hoàn thiện kĩ năng giải quyết vấn đề, trao đổi kiến thức và cải thiện quá trình học của bản thân. Tuy nhiên, đôi khi sự phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm khi trienr khai hoạt động này không được đồng đều làm giảm hiệu quả quá trình học và dạy.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28