Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung
E-mail:
nguyentientrung@qnu.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Trần Năm Trung
Điện thoại:
0987045682
E-mail:
trannamtrung@qnu.edu.vn