Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với hoạt động đào tạo nhân lực – Nghiên cứu điển hình tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  • Lê Thị Khánh Ly
  • Hồ Tấn Tuyến
  • Đặng Thị Ngọc Vân
Từ khóa: Sự hài lòng của nhân viên, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, ngân hàng thương mại.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với chương trình đào tạo nguồn nhân lực tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả của nghiên cứu sẽ được kiểm định bằng các kỹ thuật thống kê đa biến như: kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích khám phá nhân tố và hồi quy tuyến tính, tất cả được thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. Bằng việc khảo sát 150 nhân viên ngân hàng, kết quả nghiên cứu cho thấy, có sáu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên đối với chương trình đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng. Trong đó, nhân tố ảnh hưởng tích cực nhất là nhân tố “Sự phù hợp với nhu cầu của nhân viên”, tiếp đến là nhân tố “Nội dung của chương trình đào tạo”, “Giảng viên”, “Chi phí đào tạo”, “Tính ứng dụng của các chương trình đào tạo” và cuối cùng nhân tố ít ảnh hưởng nhất là “Cơ sở vật chất”. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên đối với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28