Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và độ bền của sulfamethoxazole hấp phụ trên bề mặt rutile TiO2 (001)

  • Ngô Thị Hồng Nhung
  • Nguyễn Tiến Trung
  • Nguyễn Ngọc Trí
Từ khóa: sulfamethoxazole , rutile-tio2 (001) , dft , phiếm hàm vdw.

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, sự hiểu biết về các quá trình trên bề mặt vật liệu là chủ đề quan tâm đối với các nhà khoa học. Giai đoạn hấp phụ quan trọng đối với những nhìn nhận xa hơn về các tương tác bề mặt và các phản ứng quang xúc tác. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng các tính toán lý thuyết phiếm hàm mật độ để khảo sát sự hấp phụ sulfamethoxazole (SMX) trên bề mặt rutile TiO2 (001) (r-TiO2). Các kết quả chỉ ra rằng quá trình SMX hấp phụ trên r-TiO2 là khá mạnh với năng lượng hấp phụ khoảng -51 kcal.mol-1 thu được tại phiếm hàm vdW-DF2. Các cấu hình hấp phụ được làm bền chủ yếu bởi các tương tác tĩnh điện giữa nhóm >S=O với các vị trí Ti5f. Bên cạnh đó, các liên kết hydro kiểu C/N-H‧‧‧Ob được đánh giá như sự bổ sung quan trọng trong việc làm bền các phức. Các phân tích AIM và sự chuyển mật độ điện tích khẳng định sự tồn tại và vai trò của các tương tác bề mặt trong quá trình hấp phụ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-30