CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG: MỘT NGHIÊN CỨU CẮT NGANG

  • Phan Minh Tâm, Nguyễn Trương Văn Võ Lâm Tuấn, Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Nguyệt Bệnh viện Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, Đái tháo đường, thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt

Mục tiêu:Đánh giá chất lượng cuộc sống và xác định một số mối yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường điều trị ngoại trú tại bệnh viện Sơn Trà thành phố Đà Nẵng năm 2021. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang và có phân tích chất lượng cuộc sống người bệnh đái tháo đường điều trị ngoại trú tại bệnh viện Sơn Trà thành phố Đà Nẵng từ 01/01/2021 đến 30/09/2021. Sử dụng bộ công cụ có cấu trúc WHOQOL-BREF, gồm 4 lĩnh vực: sức khỏe thể chất, tâm lý, mối quan hệ xã hội và môi trường. Kết quả:Điểm chất lượng cuộc sống trung bình trong nghiên cứu này là 59,7. Điểm số trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe thể chất, tâm lý, mối quan hệ xã hội và môi trường lần lượt là: 57,9; 55,8; 61,2; 63,4. Với 100% người bệnh có chất lượng cuộc sống mức trung bình trở lên (chất lượng cuộc sống trung bình: 72,3% và chất lượng cuộc sống cao: 27,7%). Trong nghiên cứu này, một số yếu tố liên quan với chất lượng cuộc sống của người bệnh đái tháo đường như: giới tính, tuổi, trình độ học vấn, glucose (máu), BMI và bệnh lý kèm theo. Kết luận: Chất lượng cuộc sống người bệnh đái tháo đường có mức trung bình trở lên, không có chất lượng cuộc sống thấp. Trong 4 lĩnh vực của chất lượng cuộc sống của người bệnh đều ở mức chất lượng trung bình đến cao. Cần duy trì mức chất lượng cuộc sống cao và nâng cao chất lượng cuộc sống ở mức trung bình cho người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-20