KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH, MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT CƠN HEN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH HEN PHẾ QUẢN

  • Dương Đức Hòa, Phạm Thị Thúy Vũ Trường Đại học Y - Dược Huế
Từ khóa: Hen phế quản, mức độ kiểm soát hen

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành về kiểm soát bệnh hen của người bệnh hen phế quản. Xác định mức độ kiểm soát cơn hen của người bệnh hen phế quản bằng Test ACT. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến mức độ kiểm soát cơn hen của người bệnh hen phế quản. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 76 người bệnh hen phế quản điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp – Nội tiết, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021. Bộ câu hỏi xây dựng được kiểm định đạt chuẩn độ tin cậy gồm 3 phần: Kiến thức, thực hành và mức độ kiểm soát cơn hen. Kết quả: 31,6% người bệnh hen biết rằng có thể kiểm soát được bệnh hen. Về thực hành, 36,8% người bệnh dùng thuốc dự phòng hàng ngày. Tỷ lệ người bệnh hen phế quản kiểm soát cơn hen tốt chiếm 27,6%. Điểm trung bình về mức độ kiểm soát hen theo ACT là 16,7 ± 3,4. Người bệnh có tiền sử hen dưới 5 năm có mức độ kiểm soát hen tốt hơn (β = 2,279,p = 0,002), người bệnh hen phế quản có thực hành kiểm soát hen tốt có mức độ kiểm soát hen tốt hơn (β = 0,735,p = 0,013). Thực hành về kiểm soát hen có vai trò trung gian toàn phần trong mối quan hệ gián tiếp giữa kiến thức về kiểm soát hen đến mức độ kiểm soát cơn hen. Kết luận: Kiến thức và thực hành đúng về kiểm soát bệnh hen của người bệnh hen phế quản còn khá thấp. Tỷ lệ người bệnh đạt được kiểm soát cơn hen tốt thấp. Tiền sử mắc hen có liên quan đến khả năng kiểm soát hen. Thực hành về kiểm soát hen đóng vai trò trung gian tác động đến mối quan hệ gián tiếp giữa kiến thức lên mức độ kiểm soát cơn hen. Cần đẩy mạnh công tác giáo dục sức khỏe về kiểm soát bệnh hen, có kế hoạch hướng dẫn, giám sát người bệnh về thực hành sử dụng thuốc, điều trị dự phòng, tái khám định kỳ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-16