Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH, MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT CƠN HEN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH HEN PHẾ QUẢN Tải xuống tải PDF