HIỆU QUẢ CỦA GIẢNG DẠY MÔ PHỎNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

  • Trần Thị Hoàng Oanh, Lưu Thị Thủy, Ngô Thị Thu Huyền Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Từ khóa: Đào tạo điều dưỡng, giảng dạy mô phỏng, kỹ năng giải quyết vấn đề

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp giảng dạy mô phỏng trong việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên điều dưỡng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bán thực nghiệm có đánh giá trước sau tiến hành trên 173 sinh viên điều dưỡng hệ chính quy năm thứ 2 tham gia khóa học thực hành tiền lâm sàng Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội Ngoại khoa I bằng phương pháp mô phỏng mức độ trung bình trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2022. Thang đo Kỹ năng giải quyết vấn đề cá nhân (Personal Problem-Solving Inventory) được sử dụng để đo lường kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên với tổng điểm càng thấp tương ứng kỹ năng giải quyết vấn đề càng tốt. Thống kê mô tả và phép kiểm Pair sample t-test được sử dụng để phân tích số liệu với mức ý nghĩa p < 0,05. Kết quả: Điểm trung bình của thang đo Kỹ năng giải quyết vấn đề cá nhân sau khóa học mô phỏng (M = 127,24 ± 12,11) thấp hơn so với trước khóa học (M = 131,59 ± 16,88) tương ứng với kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khóa học tốt hơn. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (t172 = 2,85; p = 0,005). Kết luận: Phương pháp giảng dạy mô phỏng có hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên điều dưỡng do đó nên được áp dụng trong chương trình đào tạo điều dưỡng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-26