Quay trở lại chi tiết bài viết HIỆU QUẢ CỦA GIẢNG DẠY MÔ PHỎNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG Tải xuống tải PDF