KIẾN THỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ TỔN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2022

  • Trần Thị Thu Hương, Phan Thị Bích Thuận, Dương Thị Bình, Nguyễn Ngọc Sanh Trường Đại học Duy Tân
Từ khóa: Kiến thức, điều dưỡng, tổn thương do vật sắc nhọn

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức của điều dưỡng về tổn thương do vật sắc nhọn và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức của điều dưỡng về tổn thương do vật sắc nhọn tại Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 132 điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức đạt về tổn thương do vật sắc nhọn chiếm 89,4%. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức của điều dưỡng về tổn thương do vật sắc nhọn là tuổi, khoa làm việc, kinh nghiệm làm việc, tình trạng biên chế (p < 0,05). Kết luận: Tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức đạt về tổn thương do vật sắc nhọn cao. Tuy nhiên cần có những can thiệp để nâng cao kiến thức về tổn thương do vật sắc nhọn ở những điều dưỡng trẻ tuổi, điều dưỡng học việc và có ít kinh nghiệm làm việc

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-11