Đánh giá khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại bệnh viện 19-8 bộ công an năm 2021

  • Phạm Ngọc Quang, Hoàng Thanh Tuyền, Vũ Văn Đẩu
Từ khóa: Xử trí phản vệ, dự phòng, Bệnh viện 19-8

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công An năm 2021; Xác định một số yếu tố liên quan đến khả năng đáp ứng của điều dưỡng trong phòng và xử trí phản vệ tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công An năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu là 258 điều dưỡng viên theo tiêu chuẩn chọn mẫu. Kết quả: Có 61,2% đối tượng nghiên cứu đạt cả kiến thức về nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ. Tỷ lệ điều dưỡng đạt cả thái độ nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ là 65,1%. Tỷ lệ đạt cả thực hành nhận biết và xử trí phản vệ qua tình huống giả định là 40,3%. Kết luận: Thái độ nhân biết phản vệ đạt và thái độ dự phòng phản vệ đạt là những yếu tố có ý nghĩa thống kê với khả năng xử trí phản vệ của đối tượng nghiên cứu. Đối tượng thực hành nhận biết phản vệ đạt khả năng xử trí phản vệ cao hơn so với những người thực hành nhận biết phản vệ chưa đạt . Do vậy, cần tăng cường tổ chức tập huấn bổ sung, cập nhật các kiến thức về nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ trong bệnh viện định kỳ hàng năm để duy trì, củng cố và cải thiện khả năng nhận biết, dự phòng và xử trí phản vệ các điều dưỡng viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24