Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình nhóm tại 4 khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

  • Hà Thị Hương Bưởi, Ngô Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Như Huyền, Trần Thị Chi Na, Bùi Thị Kim Dung
Từ khóa: Chăm sóc người bệnh, mô hình nhóm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình nhóm tại 04 khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 9 trưởng nhóm chăm sóc, 32 điều dưỡng thành viên trong nhóm chăm sóc; 385 người bệnh tại 4 khoa lâm sàng thuộc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019. Kết quả: 27,3% trưởng nhóm chăm sóc chưa nắm bắt được tình trạng người bệnh trong nhóm; 22,3% chưa kịp thời nhận định, thảo luận, bổ sung kế hoạch chăm sóc người bệnh bất thường với thành viên trong nhóm; 22,2% điều dưỡng trong nhóm chưa nắm được đầy đủ tình trạng bệnh của người bệnh; 100% điều dưỡng hài lòng với mô hình chăm sóc người bệnh theo nhóm; Yếu tố quyết định hiệu quả của mô hình chăm sóc theo nhóm là hài lòng người bệnh: trên 90% người bệnh hài lòng với hoạt động chuyên môn của điều dưỡng; Trên 95% người bệnh rất hài lòng và hài lòng về công tác trật tự nội vụ buồng bệnh trong giờ hành chính. Kết luận: Trưởng nhóm chăm sóc và điều dưỡng viên vẫn còn chưa nắm hết được tình trạng người bệnh trong nhóm, tuy nhiên điều dưỡng viên và người bệnh vẫn hài lòng với mô hình chăm sóc theo nhóm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15