Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình đội tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2019

  • Ngô Thị Tuyết, Hoàng Thị Uyên, Nông Văn Dương, Phan Thị Thanh Thủy
Từ khóa: Công tác chăm sóc, mô hình chăm sóc theo đội, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh theo mô hình đội tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng được thực hiện tại 31 khoa lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kết quả: Các thành viên trong đội gồm bác sỹ, đều dưỡng đội trưởng, Điều dưỡng viên đã thực hiện các nhiệm vụ tương đối đạt yêu cầu với tỷ lệ lần lượt là 80%; 68,6% và 71%. Vẫn còn tỷ lệ khá cao thực hiện chưa đạt yêu cầu như: 71,4% bác sỹ chưa tham gia thảo luận kế hoạch chăm sóc và 62,9% thảo luận phân cấp chăm sóc người bệnh với điều dưỡng. 40% Điều dưỡng đội trưởng chưa phân công công việc cho Điều dưỡng viên phù hợp với trình độ và chuyên môn. 74,2% Điều dưỡng viên chưa thực hiện tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh. Người bệnh đánh giá rất cao công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, mức độ hài lòng là 95,7%. Tuy nhiên, thái độ tiếp xúc người bệnh của nhân viên y tếcần cải thiện hơn (26,7%). Kết luận: Các thành viên trong đội chăm sóc thực hiện các nhiệm vụ của mình ở mức độ khá, tuy nhiên người bệnh hài lòng cao với mô hình chăm sóc này.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15