Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực điều dưỡng tại 6 Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017

  • Trần Đại Hoàng, Phạm Quang Hòa
Từ khóa: nhân lực điều dưỡng, nguồn nhân lực

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng nhân lực điều dưỡng tại 6 bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Kết quả: Tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng tại tỉnh Thái Bình là 1/2 thấp hơn so với quy định tại Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV là 1/3 – 1/3,5. Nhân lực điều dưỡng nữ giới chiếm 84%. Có trình độ trung cấp chiếm 55,2% tại bệnh viện tuyến tỉnh và 62,4% tại bệnh viện tuyến huyện. Điều kiện làm việc đảm bảo yêu cầu công tác chiếm 67,6%. Có 18.8% điều dưỡng cho rằng công việc đang đảm nhận là quá nhiều. Kết luận: Ban lãnh đạo các bệnh viện cần sắp xếp công việc cho điều dưỡng khoa học, hợp lý,tạo điều kiện cho điều dưỡng được tham gia học tập nâng cao trình độ, thúc đẩy điều dưỡng làm việc. Đối với điều dưỡng luôn chủ động trong công việc, cân đối công việc sao cho hiệu quả nhất đặc biệt đối với điều dưỡng nữ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-06-18