Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

  • Nguyễn Thanh Tùng
Từ khóa: Đội ngũ trí thức; đại đoàn kết dân tộc; liên minh giai cấp

Tóm tắt

    Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng dựa trên nền tảng liên minh Công nhân – Nông dân – Trí thức, để quy tụ được mọi lực lượng vào khối đại đoàn kết toàn dân, cần phải có chính sách và phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, đội ngũ trí có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế cần được quan tâm giải quyết để phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Bài viết dưới đây đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-05
##submission.howToCite##
Nguyễn Thanh Tùng. (2023). Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (29), 34. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77850
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>