Quay trở lại chi tiết bài viết Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Tải xuống tải PDF