Công đoàn Việt Nam với việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động

  • Phạm Thị Nga
Từ khóa: Công đoàn; đoàn viên, người lao động; chăm lo, đại diện

Tóm tắt

V   ới mục tiêu tổng quát nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Theo đó, Công đoàn Việt Nam xác định 3 khâu đột phá trong đó “đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động”[1] là khâu đột phá cần được thực hiện thường xuyên, có chất lượng.

 

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-21
##submission.howToCite##
Phạm Thị Nga. (2022). Công đoàn Việt Nam với việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (16), 28. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/66903
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)