Nghiên cứu đặc tính sinh học chủng vi khuẩn Avibacterium Parragallina gây bệnh sưng phù đầu gà phân lập tại Việt Nam

  • Trần Phương Thảo
  • Trịnh Quang Đại
  • Hoàng Công Thành
  • Vũ Thị Lan Hương
  • Phạm Thị Nga
  • Lê Thị Vân
  • Trần Thị Nhuận
  • Nguyễn Viết Không
Từ khóa: Av. paragallinarum, infectious coryza, HMTp210

Tóm tắt

Vi khuẩn Avibacterium paragallinarum (gram âm) gây bệnh sưng phù đầu gà đã được công bố ở Việt Nam từ năm 2016. Trong nghiên cứu này, chủng vi khuẩn Av. paragallinarum, serovar A (chủng ND/H04) đã được nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm nhân lên, đặc tính sinh hóa, kháng kháng sinh, cũng như phân tích đặc tính di truyền vùng siêu biến đổi gen HMTp210 so sánh với trình tự gen tương ứng của các chủng đã công bố ở GenBank.
Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng vi khuẩn này có khả năng tăng sinh trên môi trường thạch sô cô la, sô cô la lỏng và casman lỏng có bổ sung các yếu tố tăng sinh (5% FBS và 0,01% NADH). Chủng ND/H04 có tính mẫn cảm yếu với các kháng sinh gentamicin, colistin và đề kháng với các kháng sinh amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid, erythromycin, ceftriaxone, neomycin, tetracycline, doxycycline, ampicillin, penicillin, kanamycin, streptomycin và ticarcillin/clavulanic acid. Phân tích trình tự vùng siêu biến đổi của gen HMTp210 cho thấy mức tương đồng của gen này của chủng phân lập tại Việt Nam so với gen tương ứng của các chủng phân lập tại Trung Quốc là 100% và có họ hàng gần với các chủng vacxin tham chiếu 0083 và 221. Kết quả nghiên cứu này là dữ liệu cần thiết phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo về Avibacterium paragallinarum cũng như việc nghiên cứu sâu hơn về chủng ND/H04 phục vụ phát triển vacxin và chế phẩm sinh học phòng chống bệnh sưng phù đầu gà ở Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-05
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học