Tạp chí của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

http://vjfc.nifc.gov.vn/vn

P-ISNN: 2615-9252  

E-ISNN: 2134-9152

Số mới ra

Tập. 4 Số. 3 (2021)
Phát hành ngày: 2021-10-01

Bài viết

Xem tất cả