Tạp chí của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

http://vjfc.nifc.gov.vn/vn

ISSN (print): 2615-9252

ISSN (online): 2734-9152

Số mới ra

Tập. 6 Số. 2 (2023)
Phát hành ngày: 2023-06-30

Bài viết

Xem tất cả