Nghiên cứu và phát triển cảm biến điện hóa không gắn enzyme dựa trên điện cực ZnO/graphen xốp nhằm xác định xanthin

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: cảm biến điện hóa, xanthin, graphen xốp, hạt nano ZnO, thịt

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, một cảm biến điện hóa không gắn enzyme sử dụng điện cực graphen xốp được biến tính với hạt nano ZnO (cảm biến ZnO/fPGE) đã được phát triển để xác định hàm lượng xanthin (XA). Cảm biến ZnO/fPGE được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt và kỹ thuật ghi laze hồng ngoại CO2 trên màng polyimide. Hình thái học, cấu trúc và tính chất của ZnO/fPGE được đặc trưng bằng các phương pháp đo phổ Raman, FE-SEM, và Von-Ampe. Cảm biến ZnO/fPGE đối với XA có khoảng hoạt động tuyến tính khá rộng (1 µM-100 µM), giới hạn phát hiện (LOD) thấp (0,29 µM), độ nhạy cao (7,05 µA.µM-1.cm-2) và khả năng kháng hiệu quả đối với các các chất gây nhiễu thông thường (như acid uric, acid ascorbic, dopamin, glucose và xanthin). Cảm biến ZnO/fPGE đã cung cấp môi trường điện thuận lợi để phát triển các cảm biến sinh học điện hóa hiệu suất cao nhằm xác định xanthin trong các sản phẩm thịt, cá.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-31
Chuyên mục
Bài viết