Nghiên cứu tổng thể về sản xuất mẫu chuẩn imidacloprid trong cà chua

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: CRM, RM, cà chua, imidacloprid

Tóm tắt

Kiểm soát dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm luôn là vấn đề được quan tâm. Vật liệu chuẩn được chứng nhận (CRM) hoặc vật liệu chuẩn (RM) được sử dụng trong phân tích dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật để xác nhận các phương pháp phân tích và đánh giá chất lượng của kết quả đo. Quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng CRM dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật imidacloprid trong cà chua đã được tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện. Sau khi so sánh hai quy trình sản xuất đông lạnh và đông khô, quy trình sản xuất đông khô được nhận thấy là ưu việt hơn. Quy trình mô tả đặc tính CRM tuân theo ISO 17034:2016. Nồng độ của imidacloprid trong CRM cà chua phù hợp với mức độ tối đa cho phép của imidacloprid theo Codex và quy định của Thông tư 50/2016/TT-BYT Bộ Y tế Việt Nam. Ở nhiệt độ bảo quản 4°C, CRM cà chua đông khô được ước tính là ổn định trong ít nhất 552 ngày, trong khi ở nhiệt độ -20°C, thời hạn sử dụng ước tính ít nhất là 704 ngày.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-31
Chuyên mục
Bài viết