Xu hướng viện dẫn phương pháp AOAC trong TCVN, QCVN và hài hòa TCVN đối với chuỗi thực phẩm theo phương pháp AOAC

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: thử nghiệm, tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp AOAC, chuỗi thực phẩm, tổng quan

Tóm tắt

Tính đến cuối năm 2022, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN) có 2026 tiêu chuẩn liên quan đến chuỗi thực phẩm (thực phẩm và thức ăn chăn nuôi), trong đó, số lượng tiêu chuẩn phương pháp thử chiếm gần 70 %. Có thể nói, phương pháp thử đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chuỗi thực phẩm. Việc hài hòa TCVN về phương pháp thử nghiệm đối với chuỗi thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn ISO) luôn là ưu tiên trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống TCVN. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều TCVN được xây dựng trên cơ sở hài hòa (tham khảo) phương pháp của Hiệp hội quốc tế về hợp tác phân tích (AOAC International). Bài báo này phân tích một số tình huống viện dẫn phương pháp AOAC trong các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam; việc hài hòa tiêu chuẩn quốc gia theo phương pháp AOAC và việc sử dụng phương pháp AOAC tại một số phòng thử nghiệm công lập và ngoài công lập. Từ kết quả phân tích nêu trên, có thể đưa ra nhận định về xu hướng sử dụng phương pháp AOAC trong hoạt động thử nghiệm tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-30
Chuyên mục
Bài viết