Nghiên cứu tác dụng chống viêm khớp của dây đau xương (Tinospora Sinensis Merr.)

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: Dây đau xương, viêm khớp, in vivo

Tóm tắt

Dây đau xương được chiết siêu âm bằng ethanol 80% ở nhiệt độ 50°C, dịch thu được cất loại dung môi dưới áp suất giảm thu được cắn. Cắn được hòa tan bằng nước cất thu được dịch chiết rồi tiến hành cho các lô chuột uống dịch chiết. Kết quả cho thấy khi dùng liều tối đa cho phép vẫn không xuất hiện chuột bị chết. Thử tác dụng chống viêm của cao dây đau xương trên thực nghiệm, kết quả cho thấy cao dây đau xương ở mức liều tương đương 1,6g dược liệu/kg thể trọng/ngày có tác dụng ức chế viêm cấp tính trên mô hình gây phù bàn chân chuột cống bằng carragenin 1% ở thời điểm 3 giờ tương đương với aspirin mức liều 80 mg/kg thể trọng/ngày và ở mức liều tương đương 2,8 g dược liệu/kg thể trọng/ngày có tác dụng chống viêm mạn tính trên mô hình gây u hạt thực nghiệm bằng amian ở chuột nhắt trắng. Đây là một hướng mới trong việc sử dụng thuốc có nguồn gốc thực vật nói chung và dây đau xương nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-30
Chuyên mục
Bài viết