Phân tích đồng thời 4 thuốc hạ huyết áp trộn trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: LC-MS/MS, phân tích, thuốc hạ huyết áp, trộn trái phép, chế phẩm đông dược

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC-MS/MS) nhạy và đặc hiệu đã được phát triển để phân tích đồng thời 4 thuốc hóa dược có tác dụng hạ huyết áp trộn trong các chế phẩm đông dược. Phương pháp được thẩm định về độ chọn lọc, độ tuyến tính, độ chính xác, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) và độ đúng theo hướng dẫn của AOAC và ICH. LOD và LOQ của tất cả các chất phân tích khoảng 0,3 ng/mL và 1 ng/mL. Phương pháp có độ tuyến tính tốt (R2 > 0,999) với độ chính xác trong ngày và độ chính xác khác ngày lần lượt là 1,20 - 9,85% và 3,76 - 8,51%, độ đúng nằm trong khoảng 81,9-109,8%. Phương pháp đã ứng dụng kiểm tra ba mươi mẫu chế phẩm đông dược bao gồm thuốc cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang lưu hành trên thị trường Việt Nam. Mặc dù không có chất nào trong 4 thuốc có tác dụng hạ huyết áp được phát hiện trong mẫu thử, nhưng quy trình LC-MS/MS đã xây dựng có thể sử dụng cho phân tích thường qui nhằm theo dõi sự trộn trái phép các chất này trong chế phẩm đông dược ở các dạng bào chế khác nhau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-30
Chuyên mục
Bài viết