Xây dựng phương pháp sàng lọc một số chất tồn dư và ô nhiễm trong gạo

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: LC-HRMS, HCBVTV, Aflatoxin, chất hoạt động bề mặt amoni bậc 4, QuEChERS, gạo

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao (LC-HRMS) được sử dụng để sàng lọc một số chất tồn dư và ô nhiễm trong gạo. Phương pháp được tối ưu để phát hiện các hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV), các chất hoạt động bề mặt amoni bậc 4 của Clo, aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2. Mẫu gạo được chiết và làm sạch theo phương pháp QuEChERS và phân tích trên hệ thống Q-Exactive, nguồn ion hóa HESI với cả chế độ âm và dương. Cột tách sử dụng cột pha đảo C18, pha động gồm H2O và Methanol có chứa acid formic 0,1%, amoni format 10 mM. Phương pháp được ứng dụng để phân tích 60 mẫu gạo được lấy trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết quả phát hiện 5 loại HCBVTV trong 30 mẫu gạo với hàm lượng từ 10,3 - 160 µg/kg.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-31
Chuyên mục
Bài viết