Xác định đồng thời một số chất kháng sinh diệt cầu trùng trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp LC-MS/MS

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: Monensin, Dimetridazole, Sulfadimidin, Sulfadimethoxine, cầu trùng, LC-MS/MS

Tóm tắt

Kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) đã được ứng dụng nhằm phân tích đồng thời 4 kháng sinh có tác dụng diệt cầu trùng monensin, dimetridazole, sulfadimethoxin, sulfadimidin trên nền thức ăn chăn nuôi. Nghiên cứu sử dụng pha động gồm 2 kênh: Kênh A (dung dịch acid formic 0,1%; amoni format 10 mM) và kênh B (MeOH; acid formic 0,1%; amoni format 10 mM) với cột sắc ký pha đảo Agilent Eclipse Plus C18 (2,1 × 1,5 mm, ID 3,5 μm) cho thời gian phân tích ngắn, trong 10 phút xác định được đồng thời bốn kháng sinh có tác dụng diệt cầu trùng. Phương pháp có giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng cho cả 4 chất tương ứng là 15,0 và 45,0 µg/kg. Khoảng tuyến tính của phương pháp được xây dựng trong khoảng từ 45 - 1.500 µg/L. Phương pháp được thẩm định cho độ chính xác cao, hiệu quả và được áp dụng vào phân tích các mẫu thức ăn chăn nuôi đang được lưu hành trên thị trường Hà Nội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-31
Chuyên mục
Bài viết