Nghiên cứu và sản xuất mẫu chuẩn kim loại nặng (As, Cd, Pb, Hg) trong nước

  • Phương Thảo Lê Thị
  • Hằng Nguyễn Thị
  • Hồng Trần Thị
  • Châu Nguyễn Minh
Từ khóa: mẫu chuẩn, sản xuất mẫu chuẩn, nước, kim loại nặng, Pb, Cd, As, Hg

Tóm tắt

Mẫu chuẩn là công cụ quan trọng trong đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm. Việc sử dụng mẫu chuẩn ở Việt nam hiện nay còn hạn chế do việc cung cấp phụ thuộc các nhà sản xuất mẫu chuẩn nước ngoài với chi phí cao, chưa có nhà sản xuất trong nước đối với các mẫu chuẩn nước và thực phẩm. Nghiên cứu này nhằm đưa ra được quy trình sản xuất mẫu chuẩn phân tích kim loại nặng Pb, Cd, As và Hg trong nước. Các mẫu sản xuất đã đạt được độ đồng nhất và ổn định trong thời gian 318 ngày kể từ ngày sản xuất. Với các giá trị của mẫu chuẩn phù hợp với nồng độ cần phân tích của các kim loại nặng trong mẫu nước thông thường. Độ không đảm bảo đo trong khoảng từ 7,0 - 21,7 %. Các mẫu này có thể được sử dụng để kiểm soát chất lượng nội bộ cho các phòng thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu đưa ra quy trình chuẩn cho các lần sản xuất sau cho mẫu phân tích kim loại nặng trong nước và cũng là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu các mẫu chuẩn với nền mẫu và các chỉ tiêu phân tích khác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-05
Chuyên mục
Bài viết