Xác định hàm lượng myo-inositol tổng số trong sữa bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao detector đo xung ampe (HPAEC-PAD)

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: myo-inositol, sắc ký trao đổi ion, HPEAC, PAD

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành để tối ưu hóa phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao detector xung ampe (HPAEC-PAD) nhằm xác định hàm lượng myo-inositol trong nền mẫu sữa. Mẫu được thủy phân bằng HCl ở nhiệt độ 120oC trong 6 giờ và được trung hòa đến pH 6,0 ÷ 7,5. Myo-inositol được xác định bằng HPAEC-PAD với các điều kiện: Cột Dionex CarboPacTM MA1 (4 × 250 mm), pha động gồm NaOH 50 mM - NaOH 1M với chương trình gradient. Phương pháp có độ đặc hiệu tốt, đường chuẩn trong khoảng 0,01 - 20 mg/L với hệ số tuyến tính R2 = 0,9998, độ thu hồi > 99,0%, độ lặp lại với RSD < 1,8%. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp lần lượt là 0,047 µg/g và 0,155 µg/g. Phương pháp đã được áp dụng để xác định hàm lượng myo-inositol trong 10 mẫu sữa cho kết quả dao động khoảng 22,5 ÷ 64,7 mg/100g.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-01
Chuyên mục
Bài viết