Xác định đồng thời một số độc tố vi nấm nhóm Ergot Alkaloids trong thực phẩm bằng LC-MS/MS

  • Sơn Trần Cao
  • Giang Trần Hoàng
  • Mến Nguyễn Thị
  • Hà Bình Nguyễn Thị
  • Chi Lê Đình
  • Phương Lan Nguyễn Thị
  • Ánh Hường Nguyễn Thị
Từ khóa: ergot alkaloids, ergosine, ergocryptine, ergocristine, ergocorsine, LC­MS/MS, lúa mỳ, ngô, ngũ cốc

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) đã được áp dụng để nghiên cứu phương pháp xác định 4 độc tố vi nấm nhóm ergot alkaloids (EAs) bao gồm ergosine, ergocryptine, ergocristine, ergocorsine trong thực phẩm. Các độc tố vi nấm EAs trong thực phẩm được chiết và làm sạch bằng kỹ thuật QuEChERS, sau đó được tách bằng sắc ký lỏng với cột C18 và định lượng bằng detector khối phổ ba tứ cực. Nguồn ion hóa ESI (+), chế độ theo dõi ion MRM đã được sử dụng trong nghiên cứu. Phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng theo hướng dẫn AOAC, cho thấy có tính đặc hiệu tốt, đường chuẩn được xây dựng từ 5,0 đến 100 µg/kg, giới hạn phát hiện 0,3 µg/kg, giới hạn định lượng 1,0 µg/kg; độ chụm và độ đúng đáp ứng yêu cầu của AOAC với hệ số biến thiên lặp lại nhỏ hơn 12,5% và độ thu hồi dao động từ 90,6 đến 102,8%, đáp ứng yêu cầu theo AOAC. Phương pháp đã được áp dụng để sơ bộ đánh giá hàm lượng các độc tố vi nấm EAs trong một số sản phẩm thực phẩm bao gồm ngô, lúa mỳ và bột ngũ cốc dinh dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-10
Chuyên mục
Bài viết