Tình trạng nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm tại một số tỉnh, thành phố địa phương miền Bắc Việt Nam năm 2019

  • Hà Bình Nguyễn Thị
  • Ngọc Sơn Nguyễn
  • Lan Nguyễn Thị
  • Cao Sơn Trần
Từ khóa: LC-MS/MS, aflatoxin, ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone, fumonisin B1

Tóm tắt

Nghiên cứu đã thực hiện đánh giá hàm lượng độc tố vi nấm aflatoxin, ochratoxin A, zearalenone, deoxynivalenol and fumonisin B1 trong một số sản phẩm thực phẩm bao gồm bánh kẹo, bột thính trộn, bột ngũ cốc dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ngũ cốc nguyên liệu và gia vị các loại. Mẫu thực phẩm được chiết và làm sạch bằng phương pháp QuEChERS, sau đó dịch chiết được phân tích bằng thiết bị sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS). Giới hạn phát hiện của phương pháp cho aflatoxin, fumonisin B1, ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone lần lượt là 0,5; 30; 0,5; 60; 3,0 µg/kg. Độ thu hồi của phương pháp trong khoảng 70 - 110%. Độ lệch chuẩn tương đối RSD trong khoảng 5,1 - 13%. Kết quả khảo sát 300 mẫu thực phẩm các loại cho thấy có 43 mẫu nhiễm độc tố vi nấm chiếm tỷ lệ 14,3%, chủ yếu tập trung vào nhóm ngũ cốc chưa qua chế biến. Trong đó phát hiện 10 mẫu gia vị, 04 mẫu nguyên liệu thực phẩm, 01 mẫu kẹo, 01 mẫu bột ngũ cốc dinh dưỡng, 01 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe phát hiện có nhiễm aflatoxin, ochratoxin A vượt ngưỡng tối đa cho phép của Bộ Y tế theo quy chuẩn QCVN 8-1:2011/BYT.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-31
Chuyên mục
Bài viết