Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định đồng thời 6-benzylaminopurine và forchlorfenuron trong giá đỗ bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần

  • Ngọc Tú Vũ
  • Sỹ Chức Nguyễn
  • Đình Chi Lê
  • Ánh Hường Nguyễn Thị
  • Cao Sơn Trần
Từ khóa: LC-MS/MS, QuEChERS, 6-benzylaminopurine, forchlorfenuron, giá đỗ

Tóm tắt

Việc lạm dụng các chất tăng trưởng thực vật trong nông nghiệp, đặc biệt là các chất có nguồn gốc tổng hợp nhóm cytokinin, có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong nghiên cứu này, phương pháp xác định hai chất tăng trưởng thực vật nhóm cytokinin gồm 6-benzylaminopurine và forchlorfenuron trong giá đỗ đã được nghiên cứu xây dựng dựa trên kỹ thuật chiết QuEChERS kết hợp với LC-MS/MS. Điều kiện sắc ký gồm cột pha đảo C18, pha động ở chế độ gradient với hai kênh H2O và MeOH có bổ sung thêm hỗn hợp acid formic 0,1% và amoni formate 10 mM. Detector khối phổ ba tứ cực, với nguồn ion hóa phu điện tử dương (ESI+), chế độ theo dõi đa phản ứng (MRM) đã được sử dụng để khẳng định sự có mặt của các chất nghiên cứu. Quy trình xử lý mẫu được tối ưu theo phương pháp QuEChERS sử dụng ACN làm dung môi chiết, PSA làm chất hấp phụ cho hiệu quả chiết tốt. Phương pháp xây dựng có LOQ đạt 3,0 µg/kg với độ thu hồi từ 79,1% đến 117%, độ lặp lại từ 3,0% đến 7,0% đạt yêu cầu theo quy định của AOAC và Châu Âu. Phương pháp đã được ứng dụng để phân tích một số mẫu giá đỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 5/6 mẫu được phát hiện có 6-benzylaminopurine với hàm lượng vượt giới hạn tồn dư tối đa theo quy định châu Âu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-27
Chuyên mục
Bài viết