Xác định hàm lượng Icariin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao

  • Thanh An Vũ Thị
  • Thế Dũng Lương
  • Thanh Hoa Mạc Thị
  • Công Khánh Cao
Từ khóa: Icariin, dâm dương hoắc, HPLC, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, TPBVSK

Tóm tắt

Kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với detector PDA đã được ứng dụng phân tích hàm lượng Icariin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) có chứa thành phần Dâm dương hoắc (Epimedium). Giai đoạn xử lý mẫu sử dụng dung môi chiết methanol và kỹ thuật siêu âm cách thủy. Quy trình phân tích được thực hiện trên hệ thống HPLC Alliance-Waters e2695 với cột sắc ký pha đảo C18 Reliant 2 (250 mm × 4,6 mm, 5 µm) và pha động theo gradient giữa acetonitril với dung dịch acid phosphoric 1% trong 20 phút. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ đặc hiệu tốt, đường chuẩn tuyến tính trong khoảng từ 0,42 - 42 µg/mL, độ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp đáp ứng được yêu cầu phân tích theo AOAC. Phương pháp đã được triển khai phân tích một số sản phẩm TPBVSK và nguyên liệu cao khô Dâm dương hoắc có mặt trên thị trường với kết quả hàm lượng Icariin từ 6,15 đến 54,3 mg/g (đối với sản phẩm TPBVSK) và từ 6,47 - 24,5 g/100g (đối với mẫu nguyên liệu cao khô).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-27
Chuyên mục
Bài viết